ledarutvecklaren_logotyp kopiera

 Inre Ledarskap 

”Jag ser att små inre förändringar gör stor skillnad i världen."

 Egenföretagare, kvinna 45 år

Det jag har sett under mina 20 år som ledarutvecklare är, att det finns ett "glapp" mellan medarbetarnas behov av delaktighet och att bli sedd och mellan ledarens behov av fokus på resultatet. När vi kan överbrygga detta "glapp" kommer vi att få ett fantastiskt resultat istället för bara få ett bra resultat. Ledarutvecklings-programmet arbetar med att undanröja våra inre omedvetna hinder, vilket finns hos oss alla och som skapar detta "glapp". 


I Ledarutvecklaren får du utmana dig själv att stärka dina drivkrafter som skapar mening i din organisation, skapar engagemang hos dina medarbetare för er vision och får dem att känna stolthet över sina prestationer. Med rätt drivkrafter skapar du en framgångsrik och hälsobefrämjande organisation där många vill jobba. När vi optimerar oss själva, det vill säga, förbättra oss utifrån våra egna förutsättningar, ger det oss möjligheter att vara och göra vårt bästa för företaget, resultatet, lönsamheten, medarbetarna, familjen och för vår hälsa. Ledarutvecklaren lyfter fram dina inre styrkor, motivation och glädje. Du lyssnar, förstår, kommunicerar samt ger och tar feedback utifrån ditt inre lugn och din klarsynhet. 

I Ledarutvecklaren får du arbeta med din stress och får förståelse och kunskap om hur du kan tolka tecken på din egna och dina medarbetares stress. Stress är ett stort hinder idag för vårt bästa ledarskap, för vår hälsa och för de bästa resultaten. 

Du undanröjer också inre, och ofta omedvetna, hinder för ditt bästa ledarskap. Inre hinder som konflikträdsla, kritikkänslighet, brist på tillit, att "veta bäst själv" och att inte till fullo ta vara på medarbetarnas kreativitet. Ledarens inre hinder ​​​påverkar den psykosociala arbetsmiljö och framkallar onödig stress. I förlägningen kan det även äventyra företagets konkurrenskraft, arbetsresultat, verksamhets-utveckling, lönsamhet och allas goda hälsa. Även den egna vardagen påverkas.

För unga företagare fungerar ledarutvecklings-programmet utmärkt som mentorskap i inre ledarskap.

Ledarutvecklaren fungerar mycket bra vid utbrändhet och i konfliktsituationer och ger hälsostärkande och hållbara resultat. Läs gärna mer under Referenser. 

Dina utvecklingsbehov

Vi, du och jag tillsammans, anpassar det efter dina behov och livssituation just för stunden. Du blir stärkt i din vardag, på det sätt som just du behöver. Det gynnar dig, din hälsa, ditt ledarskap, ditt resultat, din familj, dina medarbetare och ditt företag. Du lär känna dig själv och förstår andra bättre. Du blir tryggare i dig själv och i ditt ledarskap samt du stärker din hälsa.

Helhetstänk 

Vi, du och jag tillsammans, arbetar med den vision, de mål och den handlingsplan som du sätter upp i inledningen av grundprogrammet. Vi arbetar med ditt fysiska, psykiska, sociala och existentiella utgångsläge. Du vägleds i att arbeta med dina känslor, tankar och beteenden samt din känsla av sammanhang. Vi arbetar med din ledarskapsprofil. Hur du utvecklar din vision med hänsyn till bland annat ditt konsekvenstänk. Hur du får folk med dig och hur du stödjer ett genomförande av arbetet. 

Resultaten av Ledarutvecklaren 

Mina klienter berättar att de är mycket nöjda och att det har gett goda och hållbara resultat, även vid utbrändhet och i konfliktsituationer, se Referenser. Bäst resultat får vi när det finns en förståelse från övriga personer i företagsledningen. Ur ett företagarperspektiv, ser vi nyttan av att hela ledningsgruppen genomgår programmet ungefär samtidigt. Det ger möjlighet till en ökad förståelse för varandra.

Traditionell företagsledning

En traditionell företagsledning är en förutsättning för att driva ett lönsamt företag. Ledarutvecklaren är ett viktigt och stärkande komplement som bidrar till företagsledarens inre balans och prestations-förmåga.
När alla i ledningsgruppen har genomgått utvecklingsprogrammet, har alla ny plattform att utgå ifrån. Det ökade inre lugnet, tydligheten och klartänktheten hos var och en och blir ett ”smörjmedel” på arbetsplatsen. Nästa steg är att chefer och nyckelpersoner genomgår programmet, för att uppnå en positiv synergieffekt.

Ditt egna engagemang

För att få ett gott, tillfredsställande och hållbart resultat, krävs att du prioriterar och avsätter tid. Med ett positivt engagemang från dig, utvecklas du till din bästa version av dig själv. Även när livet frestar på, bör vi fortsätta arbetet, då det har visat sig ge mycket goda och stärkande resultat. Om en prioritering är omöjlig för dig, avslutar vi samarbetet och det finns alltid möjlighet att återkomma, när situationen har förändrats. 

Attraktiv arbetsplats

Ditt inre lugn, tydlighet och klartänkthet, ger en bra förutsättning för en trygg, effektiv och hälsobefrämjande arbetsplats. En arbetsplats dit medarbetarna går med en god känsla i magen och dit många vill söka sig. En arbetsplats som kan skapa ett fantastiskt resultat istället för bara ett bra...

Välkommen att ta kontakt för mer information och för ett investeringsförslag.

Med vänlig hälsning
Gunilla N
 

"När vi skyller på andra - "Hen är sån" - ser vi förbi lösningen på problemet.
När vi ställer oss frågan - Vad behöver hen av mig?
  - blir lösningen på problemet tydligare och vi ger hen en ärlig chans."

                                                                                                 Gunilla N