Mobil 5

Inre Ledarskap

”Jag ser att små inre förändringar gör stor skillnad i världen."

 Egenföretagare, kvinna 45 år

Detta citat kommer från litteraturstudien "Kan KASAM vara produktionshöjande" 1997, där jag skrev; ETT FRAMTIDSKONCEPT FÖR FÖRETAG I FÖRÄNDRING

Några år senare blev det tydligt att företagsledaren och chefen också är i behov av ledarutveckling som stöttning i vardagen - att utveckla sitt inre personliga ledarskapet och bli lugnare, tydligare och mer klartänkt, vilket påverkar den psykosociala arbetsmiljön och produktiviteten positivt.
                               Med ökad medvetenhet och rätt fokus får vi fantastiska resultat.
                               Då skapades Ledarutvecklaren.

“Jag har blivit en bättre människa. Jag är tydligare och
förstår mig själv, andra människor och situationer mycket bättre.”

Egenföretagare, man 51 år

Ledarutvecklaren hjälper dig att utveckla dig själv och ditt inre ledarskap, vilket gör det lättare att vara ditt allra bästa jag i varje situation. Du får utmana dig själv att stärka dina drivkrafter som skapar mening i din organisation, skapar engagemang hos dina medarbetare för er vision och får dem att känna stolthet över sina prestationer. Med rätt drivkrafter och fokus skapar du en framgångsrik och hälsobefrämjande organisation där många vill jobba. 

Ledarutvecklaren lyfter fram dina inre styrkor, din motivation och din glädje. Du lyssnar, förstår, kommunicerar samt ger och tar feedback utifrån ditt inre lugn och din klarsynthet. Det ger oss också förståelse och kunskap om hur vi kan tolka tecken på våra egna och våra medarbetares stress. Stressen är ett stort hinder idag för vår hälsa och för de bästa resultaten. 

I Ledarutvecklaren undanröjer vi hindren för vårt bästa ledarskap som konflikträdsla, kritikkänslighet, brist på tillit, att "veta bäst själv" och att inte till fullo ta vara på medarbetarnas kreativitet, vilket ​​​påverkar den psykosociala arbetsmiljö negativt och framkallar onödig stress. I förlägningen äventyrar det företagets konkurrenskraft, arbetsresultat, verksamhets-utveckling, lönsamhet, allas goda hälsa och den egna vardagen.  

Det jag har sett som ledarutvecklare är, att det har stor betydelse hur ledarens fokuserar - på resultatet eller på medarbetarens behov av delaktighet och att bli sedd. När vi blir medvetna om hur vi fokuserar samtidigt som vi arbetar med våra beteenden samt strategiskt med våra arbetsmetoder, kundrelationer och arbetsmiljö, ger det oss möjlighet att få ett fantastiskt resultat istället för att bara få ett bra resultat. Det har forskningen och erfarenheten, visat.

Vi behöver vara medvetna om hur och vad vi fokusera på. Vårt fokus och medvetenhet är viktigt för det resultat vi önskar, både när det gäller produktiviteten, ekonomin och hälsan.

För unga företagare fungerar ledarutvecklings-programmet utmärkt som mentorskap i inre ledarskap. Det fungerar mycket bra även vid utbrändhet och i konfliktsituationer och ger hälsostärkande och hållbara resultat.
Läs gärna mer under Nöjda kunder. 

Dina utvecklingsbehov

Vi, du och jag tillsammans, anpassar det efter dina behov och livssituation just för stunden. Du blir stärkt i din vardag, på det sätt som just du behöver. Det gynnar dig, din hälsa, ditt ledarskap, ditt resultat, din familj, dina medarbetare och ditt företag. Du lär känna dig själv och förstår andra bättre. Du blir tryggare i dig själv och i ditt ledarskap samt du stärker din hälsa.

Helhetstänk 

Vi, du och jag tillsammans, arbetar med den vision, de mål och den handlingsplan som du sätter upp i inledningen av grundprogrammet. Vi arbetar med ditt fysiska, psykiska, sociala och existentiella utgångsläge. Du vägleds i att arbeta med dina känslor, tankar och beteenden samt din känsla av sammanhang - KASAM. Vi arbetar med din ledarskapsprofil och din stresshantering. Hur du utvecklar din vision med hänsyn till bland annat ditt konsekvenstänk. Hur du får folk med dig och hur du stödjer ett genomförande av arbetet. 

Resultaten av Ledarutvecklaren 

Mina klienter berättar att de är mycket nöjda och att det har gett goda och hållbara resultat, även vid utbrändhet och i konfliktsituationer.
Läs mer under Nöjda kunder.

Bäst resultat får vi när det finns en förståelse från övriga personer i företagsledningen. Ur ett företagarperspektiv, ser vi nyttan av att hela ledningsgruppen genomgår programmet ungefär samtidigt. Det ger möjlighet till en ökad förståelse för varandra.

Traditionell företagsledning

En traditionell företagsledning är en förutsättning för att driva ett lönsamt företag. Ledarutvecklaren är ett viktigt och stärkande komplement som bidrar till företagsledarens inre balans och prestations-förmåga.

När alla i ledningsgruppen har genomgått utvecklingsprogrammet, har alla en ny plattform att utgå ifrån. Det ökade inre lugnet, tydligheten och klartänktheten hos var och en och blir ett ”smörjmedel” på arbetsplatsen. Nästa steg är att chefer och nyckelpersoner genomgår programmet, för att uppnå en positiv synergieffekt.

Ditt egna engagemang

För att få ett gott, tillfredsställande och hållbart resultat, krävs att du prioriterar och avsätter tid. Med ett positivt engagemang från dig, utvecklas du till din bästa version av dig själv. Du vet vem du är och du kan situationsanpassa ditt ledarskap. När livet frestar på, bör vi fortsätta arbetet, då det har visat sig ge mycket goda och stärkande resultat. Om en prioritering är omöjlig för dig, avslutar vi samarbetet. Du har alltid möjlighet att återkomma, när din situation har förändrats. 

Attraktiv arbetsplats

Ditt inre lugn, tydlighet och klartänkthet, ger en bra förutsättning för en trygg, effektiv och hälsobefrämjande arbetsplats. En arbetsplats dit medarbetarna går med en god känsla i magen och dit många vill söka sig. En arbetsplats som kan skapa ett fantastiskt resultat istället för bara ett bra.

"När vi länger blicken mot horisonten, infinner sig vårt inre lugn och vår förståelse blir tydlig.
Vår största styrka är vår förmåga att lyssna och förstå" 
                                                                                                                      Gunilla N


"Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är boken med utgångspunkt i den bästa av världar. Den kan användas fristående som inspiration samt i kurser om ledarskap och företagande. Den är också ett komplement till mitt ledarutvecklingsprogram Ledarutvecklaren. Läs mer om boken >

Här kan du beställa inspirationsboken! 200 kr inkl moms + porto   
Välkommen med din beställning >