Mobil 5

Inre Ledarskap

”Jag ser att små inre förändringar gör stor skillnad i världen."

 Egenföretagare, kvinna 45 år

Inre ledarskap -
När vi har känsla av sammanhang - vår KASAM och upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.
När vi kan leda oss själva och vara vårt allra bästa jag i varje situation.
När vi är medvetna om vad vi känner, när vi känner det och då väljer hur vi vill agera.
När vi är medvetna om och kan hantera våra drivkrafter. 
När vi hanterar vår stress och i varje ögonblick gör medvetna val när det gäller vår mat, vår vila och återhämtning kontra våra aktiviteter.
När vi tar de där extra andetagen för att bibehålla vårt inre lugn.
När vi är klara i våra tankar och ser varje situation i dess rätta proportion.
När vi i varje ögonblick ser varje person i vår omgivning samtidigt som vi ger den feedback och uppskattning som bekräftar personens personliga värde.
När vi skapar struktur och ordning omkring oss inom livets alla områden, på ett avslappnat sätt.
När vi fokuserar och tar oss till de mål som vi har satt och de visioner som vi strävar mot.
När vi engagerar vår omgivning med glädje.
När vi har insikt och är medvetna..... 
Vår största styrka är när vi lyssnar, förstår, är medvetna och agerar utifrån hjärtat. 

Allt gott till dig!
Gunilla N

Det kan kännas som en utopi att tillfullo hantera vårt inre ledarskap - vi är bara människor med alla våra förtjänster, fel och brister. Vi får göra så gott vi kan och ha förståelse för våra egna och andras tillkortakommanden. Ett sätt att hantera tillvaron på är att stärka vår KASAM - känsla av sammanhang, som är ett förhållningssätt då vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.

KASAM-uttrycket kommer från Aaron Antonovskys bok "Hälsans mysterium" (1991) där han ställer frågan -Vad är det som gör att människor håller sig friska? Detta salutogenetisk synsätt intresserade mig mycket, så 1997 gjorde jag litteraturstudien "Kan KASAM vara produktionshöjande", som påvisade att känsla av sammahang tillsammans med personalinriktad ledning, ger ökad lönsamhet och bättre hälsa.

Mitt arbete har gett mig de erfarenheterna och insikterna att företagsledaren och chefen ofta är i behov av att utveckla sitt inre ledarskap som en stöttning i vardagen. Något som vi alla är i behov av, även om vi inte är i en ledande befattning. När ledaren utvecklar sitt inre personliga ledarskap blir hen lugnare, tydligare och mer klartänkt och höjer sin medvetenheten om hur hen kan stärka sina medarbetares KASAM. KASAM i arbetslivet är en nödvändig förutsättning för god hälsa, motivation, engagemang och glädje på jobbet, vilket är basala förutsättningar för den bästa produktiviteten.

Med ökad medvetenhet och rätt fokus kan vi få fantastiska  resultat. För att kunna tillmötesgå behoven av ett tydligare inre personligt ledarskap hos de företagsledare och chefer som sökte min hjälp, skapade jag Ledarutvecklaren - den individuella & unika ledarutvecklings-programmet.

“Jag har blivit en bättre människa. Jag är tydligare och
förstår mig själv, andra människor och situationer mycket bättre.”

Egenföretagare, man 51 år

Ledarutvecklaren hjälper dig att utveckla dig själv och ditt inre ledarskap, vilket gör det lättare att vara ditt allra bästa jag i varje situation. Du får utmana dig själv att stärka dina drivkrafter som skapar mening i din organisation, skapar engagemang hos dina medarbetare för er vision och får dem att känna stolthet över sina prestationer. Med rätt drivkrafter och fokus skapar du en framgångsrik och hälsobefrämjande organisation där många vill jobba. 

Ledarutvecklaren lyfter fram dina inre styrkor, din motivation och din glädje. Du lyssnar, förstår, kommunicerar samt ger och tar feedback utifrån ditt inre lugn och din klarsynthet. Det ger dig också förståelse och kunskap om hur du kan tolka tecken på din egna och dina medarbetares stress. Stressen i samhället idag är ett stort hinder för vår hälsa och för de bästa resultaten. 

I Ledarutvecklaren undanröjer vi hindren för vårt bästa ledarskap som konflikträdsla, kritikkänslighet, brist på tillit, att "veta bäst själv" och att inte till fullo ta vara på medarbetarnas kreativitet, vilket ​​​påverkar den psykosociala arbetsmiljö negativt och framkallar onödig stress. I förlängningen äventyrar det företagets konkurrenskraft, arbetsresultat, verksamhets-utveckling, lönsamhet, allas goda hälsa och den egna vardagen. 

 Det jag har sett som ledarutvecklare är, att det har stor betydelse hur ledarens fokuserar - på resultatet eller på medarbetarens behov av delaktighet och att bli sedd. När vi blir medvetna om hur vi fokuserar samtidigt som vi arbetar med våra beteenden samt strategiskt med våra arbetsmetoder, kundrelationer och arbetsmiljö, ger det oss möjlighet att få ett fantastiskt resultat i produktionen och med hälsan. Det har forskningen och erfarenheten visat.

För unga företagare fungerar ledarutvecklings-programmet utmärkt som mentorskap i inre ledarskap. Det fungerar mycket bra även vid utbrändhet och i konfliktsituationer och ger hälsostärkande och hållbara resultat.
Läs gärna mer under Nöjda kunder. 

Dina utvecklingsbehov

Vi, du och jag tillsammans, anpassar det efter dina behov och livssituation just för stunden. Du blir stärkt i din vardag utifrån hur den ser ut just för tillfället. Du lär känna dig själv och förstår andra bättre. Du blir tryggare i dig själv och i ditt ledarskap samtidigt som du stärker din hälsa.

Helhetstänk 

Vi, du och jag tillsammans, arbetar med den vision, de mål och den handlingsplan som du sätter upp i inledningen av grundprogrammet. Vi arbetar med ditt fysiska, psykiska, sociala och existentiella utgångsläge. Du vägleds i att arbeta med dina känslor, tankar och beteenden samt din känsla av sammanhang - KASAM. Du får arbeta med din ledarskapsprofil och din stresshantering. Du optimerar dina drivkraftersom hur lätt du utvecklar dina visioner och kan tänka utanför "boxen", hur du engagerar och motiverar dina medarbetare till att utföra arbetet för att uppnå de bästa resulataten. 

Resultaten av Ledarutvecklaren 

Mina klienter berättar att de är mycket nöjda och att det har gett goda och hållbara resultat på deras inre personliga ledarskap. Även vid utbrändhet och i konfliktsituationer fungerar det utmärkt.
Läs mer under Nöjda kunder.

Bäst resultat får vi när det finns en förståelse från övriga personer i företagsledningen. Ur ett företagarperspektiv, ser vi nyttan av att hela ledningsgruppen genomgår programmet ungefär samtidigt. Det ger möjlighet till en ökad förståelse för varandra.

Traditionell företagsledning

En traditionell företagsledning är en förutsättning för att driva ett lönsamt företag. Ledarutvecklaren är ett viktigt och stärkande komplement som bidrar till företagsledarens inre balans och prestations-förmåga.

När alla i ledningsgruppen har genomgått utvecklingsprogrammet, har alla fått en ny plattform att utgå ifrån och förståelse för varandras utveckling. Det ökade inre lugnet, tydligheten och klartänktheten hos var och en blir ett ”smörjmedel” i relationerna på arbetsplatsen. Nästa steg är att chefer och nyckelpersoner genomgår programmet, för att uppnå den positiva synergieffekten.

Ditt egna engagemang

För att få ett gott, tillfredsställande och hållbart resultat, krävs att du prioriterar och avsätter tid. Med ett positivt engagemang från dig, utvecklas du till din bästa version av dig själv. Du vet vem du är och du kan situationsanpassa ditt ledarskap. När livet frestar på, bör vi fortsätta arbetet, då det har visat sig ge mycket goda och stärkande resultat. Om en prioritering är omöjlig för dig, avslutar vi samarbetet och du har alltid möjlighet att återkomma, när din situation har förändrats. 

Attraktiv arbetsplats

Ditt inre lugn, tydlighet och klartänkthet, ger en bra förutsättning för en trygg, effektiv och hälso-befrämjande arbetsplats. En arbetsplats dit medarbetarna går med en god känsla i magen och många vill söka sig. En arbetsplats som kan skapa ett fantastiskt resultat istället för bara ett bra.

"När vi länger blicken mot horisonten, infinner sig vårt inre lugn och vår förståelse blir tydlig.
Vår största styrka är vår förmåga att lyssna och förstå" 
                                                                                                                      Gunilla N


"Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är boken med utgångspunkt i den bästa av världar. Den kan användas fristående som inspiration samt i kurser om ledarskap och företagande. Den är också ett komplement till mitt ledarutvecklingsprogram Ledarutvecklaren. Läs mer om boken >

Här kan du beställa inspirationsboken! 200 kr inkl moms + porto   
Välkommen med din beställning >