Mobil 5

Inre Ledarskap

                                 ”Jag ser att små inre förändringar gör stor skillnad i världen."
                                                       Egenföretagare, kvinna 45 år

Det kan kännas som en utopi, att tillfullo hantera vårt inre ledarskap - vi är bara människor med alla våra förtjänster, fel och brister. Vi får göra så gott vi kan och ha förståelse för våra egna och andras tillkortakommanden. Ett sätt att hantera tillvaron på är att stärka vår KASAM - känsla av sammanhang, som är ett förhållningssätt då vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.

KASAM-uttrycket kommer från Aaron Antonovskys bok "Hälsans mysterium" (1991) där han ställer frågan -Vad är det som gör att människor håller sig friska? Detta salutogenetisk synsätt intresserade mig mycket, så 1997 gjorde jag litteraturstudien "Kan KASAM vara produktionshöjande", som påvisade att känsla av sammahang tillsammans med personalinriktad ledning, ger ökad lönsamhet och bättre hälsa. KASAM i arbetslivet är en nödvändig förutsättning för god hälsa, motivation, engagemang och glädje på jobbet, vilket är basala förutsättningar för den bästa produktiviteten. Därför implementerar vi KASAM-tänket i ledarutvecklingen.

KASAM i arbetslivet - när vi upplever vår arbetssituation som meningsfull, begriplig och hanterbar. Ur boken "Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" av Gunilla Nilsson

Ledarutvecklaren hjälper dig att... 

Ledarutvecklaren hjälper dig att utveckla dig själv och ditt inre ledarskap, vilket gör det lättare att vara ditt allra bästa jag i varje situation. 
Ledarutvecklaren ger dig förståelse och kunskap om hur du kan tolka tecken på din egen och dina medarbetares stress. Stressen i samhället idag är ett stort hinder för vår hälsa och för vårt bästa resultat. 

Ledarutvecklaren medvetetgör samt undanröjer dina inre hindren för ditt bästa ledarskap som till exempel konflikträdsla, kritikkänslighet, brist på tillit, att "veta bäst själv" och att inte till fullo ta vara på medarbetarnas kreativitet, vilket hämmar engagemaget och motivationen hos medarbetarna och äventyrar företagets konkurrenskraft, arbetsresultat, verksamhetsutveckling, lönsamhet samt allas goda hälsa. 

För unga företagare fungerar ledarutvecklings-programmet utmärkt som mentorskap samt utveckling av deras inre ledarskap
- en kunskap för livet! 

Bild av Hasse Holm ur boken "Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" av Gunilla Nilsson
Bild av Hasse Holm ur boken "Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" av Gunilla Nilsson

"När vi sänder ut glada förväntningar på medarbetarnas arbetsinsats samt belönar deras strävan, ger det resultat."
                                                        Gunilla N

               ”Efter att ha gått Ledarutvecklaren fick jag bättre struktur och blev mer medveten
                     om tillvarons byggstenar. Jag blev lugnare och mera handlingskraftig.
 Kunde se mig själv ur olika perspektiv och sammanhang och kunde hantera varje uppkommen situation."
                                                           Företagsledare, man 52 år

Dina utvecklingsbehov

Vi, du och jag tillsammans, anpassar det efter dina behov och livssituation just för stunden. Du blir stärkt i din vardag utifrån hur den ser ut just för tillfället. Du lär känna dig själv och förstår andra bättre. Du blir tryggare i dig själv och i ditt ledarskap samtidigt som du stärker din hälsa.

Vi, du och jag tillsammans, arbetar med den vision, de mål och den handlingsplan som du sätter upp i inledningen av grundprogrammet. Vi arbetar med ditt fysiska, psykiska, sociala och existentiella utgångsläge.

Du får arbeta med din ledarskapsprofil och din stresshantering. Du optimerar dina drivkrafter hur du engagerar och motiverar dina medarbetare för att uppnå de bästa resulataten samt tänker utanför "boxen".

Helhetstänk 

Du vägleds i att medvetetgöra och arbeta med dina känslor, tankar och beteenden samt din känsla av sammanhang för att anknyta till ditt inre lugn, din tydlighet och din klartänkthet.

Du arbetar med ett helhetsperspektiv på ditt liv som ledare och som människa.

                            "Jag har fått insikter om mig personligen och jag har fått energi.
                             Inser att inre förändringar kan ta tid. Jag tänker annorlunda nu
           - idag tar jag ett steg tillbaka och ser hela perspektivet och jag bekymrar mig inte längre."
                                                                  VD, man 53 år

Traditionell företagsledning

En traditionell företagsledning är en förutsättning för att driva ett lönsamt företag. Ledarutvecklaren är ett viktigt och stärkande komplement som bidrar till företagsledarens inre balans och prestations-förmåga. Det ökade inre lugnet, tydligheten och klartänktheten hos var och en blir ett ”smörjmedel” i relationerna på arbetsplatsen. Nästa steg är att chefer och nyckelpersoner genomgår programmet, för att uppnå den positiva synergieffekten.
 

Ditt egna engagemang

För att få ett gott, tillfredsställande och hållbart resultat, krävs att du prioriterar och avsätter tid. Med ett positivt engagemang från dig, utvecklas du till din bästa version av dig själv. Du vet vem du är och du kan situationsanpassa ditt ledarskap. När livet frestar på, bör vi fortsätta arbetet, då det har visat sig ge mycket goda och stärkande resultat. Om en prioritering är omöjlig för dig, avslutar vi samarbetet och du har alltid möjlighet att återkomma, när din situation har förändrats. 

Bästa resultaten av Ledarutvecklaren 

Bäst resultat får vi när det finns en förståelse från övriga personer i företagsledningen. Ur ett företagarperspektiv, ser vi nyttan av att hela ledningsgruppen genomgår programmet ungefär samtidigt. Det ger möjlighet till en ökad förståelse för varandra. När alla i ledningsgruppen har genomgått utvecklingsprogrammet, skapas det en ny plattform att utgå ifrån och förståelse för varandras utveckling.
 

Attraktiv arbetsplats

Ditt inre lugn, tydlighet och klartänkthet, ger en bra förutsättning för en trygg, effektiv och hälso-befrämjande arbetsplats. En arbetsplats dit medarbetarna går med en god känsla i magen och många vill söka sig. En arbetsplats som kan skapa ett fantastiskt bra resultat istället för bara ett bra.
Välkommen att ta kontakt för mer information och kostnadsförslag.
Med vänlig hälsning Gunilla Nilsson

                                “Jag har blivit en bättre människa. Jag är tydligare och
                         förstår mig själv, andra människor och situationer mycket bättre.
                                                      Egenföretagare, man 51 år"När vi länger blicken mot horisonten, infinner sig vårt inre lugn och vår förståelse blir tydlig.
Vår största styrka är vår förmåga att lyssna och förstå" 
                                                                                                                      Gunilla N


"Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är boken med utgångspunkt i den bästa av världar. Vi behöver vara medvetna om hur världen är och hur den borde vara. Boken kan användas fristående som inspiration samt är en del i mitt ledarutvecklingsprogram Ledarutvecklaren  Läs mer om boken >

Här kan du beställa inspirationsboken! 220 kr inkl moms + porto   
Välkommen med din beställning >