Mobil 5
loading...

Ledarutvecklaren

Du sätter tonen i företaget...

En undersökning som redovisas i Rapporten Chef2021 visar att; 25% av cheferna i Sverige är utmärkta chefer, 50% är bra chefer och 25% är svaga chefer.

En Gallupundersökning visar att 14% av med-arbetarna är engagerade, 75% är oengagerade och 11% är aktivt oengagerade, det vill säga att de aktivt motarbetar ledningen.

En obalanserad och svag chef gör stor skada i arbetsgruppen. Hen kanske "låtsas" vara stark och tydlig och vill visa sig duktig och/eller bestämma, men saknar tillit till sig själv och sin förmåga att lyssna, vilket kan skapabåde en okänslighet. Mycket av detta ligger på ett omedvetet plan, men uppstår även alltid hos stressade personer.

Detta påverkar den psykosociala arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa negativt. Det påverkar resultatet, kundunderlaget, värdskapet och vilka medarbetare som söker sig till företaget och om de stannar kvar.

En balanserad och utmärkt chef skapar däremot trygghet, en god stämning, motiverar och engagerar medarbetarna till stora arbetsinsatser och resultat. Hen visar på riktningen, bryr sig, lyssnar, uppmuntrar och ger god feed-back.

En undersökning visar att engagerade grupper ger;
Högre lönsamhet, bättre tillväxt, lojala kunder, bättre innovationsförmåga och bättre kund-upplevelse. Medarbetarena har lägre sjukfrånvaro, mår bättre, har roligare på jobbet och är mindre stressade.

Hur gör du för att engagera och motivera dina medarbetare och göra dem delaktiga?
Läs om individuella Kurser för ledare >

Din omedvetenhet kan bidra till dålig lönsamhet, otrivsel, ohälsa och ökad sjukfrånvaro

När vi är omedvetna om hur vårt beteende påverkar andra, kan vi inte förändra vår inställning, våra attityder och hantera våra rädslor. Vi inser inte vilka "ickeresultat" det ger psykosocialt och resultatmässigt i företaget, även i våra privatliv. 

Är vi dessutom stressade, utbrända, har trassliga relationer, då ser vi inte våra medmänniskor och vi har inte förmågan att lyssna.

Det kostar både oss och våra medmänniskor  psykiskt lidande samt försämrar i förlängningen företagets produktivitet på ett sätt som kan vara svårt att förutse.

När vi blir medvetna om det som är omedvetet för oss, kan vi göra stor skillnad. Läs om Inre ledarskap

"Små inre förändringar, gör stor skillnad i världen".

Att se grundorsakerna till problemen...

Ofta lägger vi ut orsakerna till alla problem på andra i vår omgivning. Vi ser inte vad vi själva bidrar med...
...och är inte medvetna om vad vi kan bidra med för att förbättra situationen.   

När vi blir medvetna och lär oss att hantera det som vi idag har svårt för, skapar vi en lugnare, tryggare och mer hälsosam miljö omkring oss, vilket kan bidra till högre produktivitet och en god psykosocial miljö.

Engagerade och sedda medarbetare är mer lönsamma, mindre stressade och mer sällan sjuka.

Du som har modet och drivet att arbeta som företagsledare och chef 
- Vill du bli ditt allra bästa jag som ledare och människa?

Enkelt och pragmatiskt, har hela tiden varit mina ledord. Att inte bara tala om det som behöver utvecklas, utan att verkligen gå till handling och göra det. Att se utanför det traditionella och hitta nya lösningar.

Det jag vet att det är ganska enkelt, men kan upplevas som svårt i praktiken.
Om du vill öka din medvetenhet, hjälper jag gärna.

...och hitta nya lösningar

Ledarutveckaren SPOT-ON utvecklar ditt inre ledarskap. Vi ser till helheten och många aspekter av dig som ledare och människa.

Ditt goda inre ledarskap gör dig till en bra ledare. Det ökar din  konkurrenskraft och din egen hållbarhet inför framtiden.

Om du är utbränd behöver vi börja med att stärka upp dig. När din hälsa har blivit starkare, har du möjlighet att gå vidare till programmet Ledarutvecklaren SPOT-ON som är det första steget i Ledarutvecklarens Grundprogram. Kurser >

Med hjälp av en test på nätet ser vi hur starka dina drivkrafter är att tänka utanför "boxen", få medarbetarna med dig samt få dem att göra jobbet.

​​Med rätt styrka på dina drivkrafter och när du ökar din medvetenhet, ökar du också förutsättningarna för en framgångsrik och samtidigt en hälso-befrämjande organisation, där många vill jobba. 

Du uppnår hållbara resultat när du visualiserar och kommunicerar ut företagets vision, mål samt riktning.

Det sker när du ser helheten och är medveten om grundorsakerna till problemen.


Ledarutvecklaren kurser är individuella och unika i sitt upplägg, då vi kombinerar nya perspektiv på ett nytt sätt.

Då lär dig också att slappna av, fokusera, minska din stress och bättre förstå dig själv och andra.


När vi blir medvetna kan vi optimera våra drivkrafter för att engagera och motivera våra medarbetare samt att tänka utanför "boxen".

Det är en god och lönsam investering, både på kort och lång sikt, men istället för att vara proaktiv,  väntar vi ofta tills situationen blir akut. 


Vi blir utbrända, hamnar i olösta konflikter eller upplever att medarbetarna är oengagerade. För att spara tid, pengar och mänskligt lidande, kom så tidigt som möjligt.

Vänta inte! 
...men även då löser vi det.

Ledarutvecklaren passar vem?

Ledarutvecklaren är individuellt & unikt och passar alla former av ledare och branscher, både företagsledare som har arbetat i många år och de som är nystartade.

Företagsledare som har kommit från bygg-, revisions-, it-, restaurang-, trädgårds- , hälso-branschen och andra organisationer har genomgått programmet, optimerat sitt inre ledarskap utifrån sin personlighet samt fått goda och hållbara resultat 

För att få ett hållbart resultat, krävs att du prioriterar och avsätter tid. 

Med ett positivt engagemang från dig, utvecklas du till din bästa version av dig själv. Du vet mera vem du är och du kan bättre situationsanpassa ditt ledarskap. När livet frestar på, bör vi intensifiera arbetet och lägger då in tilläggsträffar, då det har visat sig ge mycket goda resultat.

Om en prioritering just för stunden är omöjlig för dig, pausar vi vårt samarbete och du har möjlighet att återkomma, när din situation har förändrats. 

 - Ledarutvecklaren levererar! 

Hur går det till?

I en lugn och trygg miljö, lär du känna dig själv samt förstår andra bättre. Det som är omedvetet för dig, blir medvetet. Du får individuell hjälp av mig  genom samtal, behandling, övningar och tester.
Läs mer om Kurser i Inre ledarskap för dig som leder andra.

Du utvecklar ditt inre goda ledarskap på en djupare nivå samtidigt som du stärker din hälsa och hittar nya egna strategier och förhållningssätt – både på jobbet och hemma.


Ledarutvecklaren är ett registrerat varumärke och vänder sig främst till dig som företagsledare och chef. Programmet består av individuella träffar, där du i din egen takt utvecklar ditt inre ledarskap, vilket har visat sig ha en positiv inverkan på ditt  ledarskap.

Programmet har sina rötter i den traditionella kinesiska medicinen (TCM) och vi använder oss av DiSC för ledare, KASAM-begreppet och stresshantering.jobbet och hemma.

För att få ett hållbart resultat, krävs att du prioriterar och avsätter tid. Vi, du och jag tillsammans, anpassar det efter dina behov och livssituation just för stunden.

Vi arbetar med den vision, de mål och den handlingsplan som du sätter upp i inledningen av grundprogrammet och vi arbetar utifrån ditt fysiska, psykiska, sociala och existentiella utgångsläge.

Du arbetar med din ledarskapsprofil och din stresshantering. Du optimerar dina drivkrafter hur du engagerar och motiverar dina medarbetare att uppnå de bästa resultaten samt blir mera kreativ att tänka utanför "boxen".

Centrala begrepp i Ledarutvecklaren är; 
¤ Känslor hos normala människor - då använder vi DiSC för ledare.
¤ Salutogenes som betyder Hälsans ursprung då vi ser tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar - att vi har känsla av sammanhang, vår KASAM,
¤ Tankar om vad en materialistisk livsinställning gör med oss och hur det påverkar ledarskapet och vår miljö.
¤ Tankar om att hälsotillstånd är balans i kroppen och känslolivet, - då använder vi TCM (traditionell kinesisk medicin) 

Bäst resultat får vi när det finns en förståelse från övriga personer i företagsledningen.

Ur ett företagarperspektiv, ser vi nyttan av att hela ledningsgruppen genomgår programmet ungefär samtidigt.Det ger möjlighet till en ökad förståelse för varandra.

När alla i ledningsgruppen har genomgått utvecklingsprogrammet, skapas det en ny plattform att utgå ifrån och förståelse för varandras utveckling och ett nytt hållbarhetstänk.

Dessutom infölivar vi de perspektiv på tillvaron som är nödvändiga för att utveckla hållbarhetsarbetet i företaget. Det kan bli ert konkurransverktyg

Min mission när jag grundade Ledarutvecklaren, var att hjälpa dig som företagsledare och chef...
...att du i en trygg miljö blir medveten om det som idag är omedvetet och att du på ett djupare plan, utvecklas som ledare och människa.

Gott ledarskap gör stor skillnad i osäkra tider och som företagsledare och/eller chef sätter du tonen i företaget och du påverkar många människor.

När du behöver ha ett bollplank  att tänka utanför "boxen",  känslomässigt hantera situationer, optimera dina drivkrafter, engagera dina medarbetare, hantera stress och utbrändhet samt att växa som ledare och människa...

...då hjälper jag dig med att medvetetgöra det som idag ligger på ett omedvetet plan samt att lösa dina fysiska, mental och känslomässiga spänningar.

Min vision är att
"Små inre förändringar gör stor skillnad i världen"

Ledarutvecklaren är kursen där vi inte placerar kurspärmen i hyllan när kursdagarna är över och fortsätter att gör som vi alltid har gjort,
utan det sker en förändring på djupet hos dig som ledare och människa. En förändring som är hållbar.

För att förstå vår samtid samt se en meningsfull framtid - Behöver vi också känna till vår historia...

Vad andra har upplevt...

Mina klienter berättar att de fungerar bättre både på jobbet och hemma. De har blivit bättre ledare både för sina företag och för sina liv.

loading...


 

"Små inre förändringar
gör stor skillnad i världen"

Om du är nyfiken att ta steget för att aktivt utveckla dig som ledare och som människa
samt öka din medvetenhet om det som idag är omedvetet, är du varmt välkommen och jag hjälper dig gärna.

Gunilla Nilsson
Ledarutvecklare & cert Akupressör


"Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!"
är boken med utgångspunkt i den bästa av världar. 
Vi behöver vara medvetna om hur världen är och hur den borde vara. 

“Jag är öppnare. Ser saker på ett annat sätt, hur mitt beteende påverkar andra. Idag söker jag balansen i vardagen.”

 Egenföretagare, man 31 år

”Jag ser att små inre förändringar gör stor skillnad i världen."
 

 Egenföretagare, kvinna 45 år

”Jag är mer fokuserad och disciplinerad. Känner mig lugn och stark.” 
 

 Egenföretagare, man 39 år